Loading...
Diploma Turístic de Catalunya

Ecologia ::

Política Ambiental

DECLARACIÓ DE POLÍTICA AMBIENTAL

Companyia Turística Alt Empordà, S.L. expressa, mitjançant la present declaració pública, el seu compromís per aconseguir un màxim respecte i protecció del medi ambient en la gestió de totes les activitats existents al Càmping Laguna.

La privilegiada situació de l'establiment, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l' Empordà, ens motiva amb força a demostrar que protegir el nostre patrimoni natural i assolir un desenvolupament sostenible són principis compatibles amb un alt nivell d' activitat turística.

Per això ens vam marcar com a principal objectiu dirigit al respecte ambiental, reduir de forma continuada l' impacte mediambiental fins a nivells corresponents a una aplicació econòmicament viable de la millor tecnologia disponible, així com d' avaluar per anticipat les repercussions sobre el medi ambient en totes les noves activitats, productes i serveis, amb l' objectiu d' aconseguir una millora contínua.

Reconeixem les nostres responsabilitats envers al medi ambient i definim els nostres principis d' actuació en els següents:

* Compliment de la normativa mediambiental existent i d'altres requisits, i sempre que sigui possible superar les exigències legislatives mediambientals.

* Promoure la minimització i la valorització dels residus generats al càmping per assolir la gestió més òptima i correcta posible.

* Adoptar les mesures adients per minimitzar el consum d' aigua i  energia, procurant un màxim aprofitament de l' energia solar.

* Protegir l' entorn natural excepcional en què es situa el càmping, potenciar la seva biodiversitat i procurar la integració paisatgística en totes les edificacions.

* Involucrar  tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores de respecte al medi ambient:

- Formació, informació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals als treballadors.
- Informació als clients de la situació ambiental del càmping i consell de les bones pràctiques a realitzar.
- Informació als proveïdors i  serveis subcontractats del compromís ambiental adquirit i exigències que els concerneixen a ells.

* Gestionar la comunicació amb els clients (tant la personal com la impersonal) com a instrument d' educació i promoció del respecte pel medi ambient.

* Revisió anual del pla d'emergència implantat i formació i divulgació d' aquest als treballadors.

* Elaborar un calendari d'actuacions mediambientals.

* Elaborar anualment una declaració mediambiental pública de les actuacions i progressos mediambientals assolits.

Aquesta política mediambiental ha estat avalada per l'obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i l'acreditació europea i internacional d'un sistema de gestió mediambiental correctament implantat (EMAS i ISO 14001, respectivament). També per l'adhesió a l'inciativa "Iberaves" (Turisme Ornitològic Responsable), de la mà de SEO/BirdLife, i al segell "Bed&Bike" (Vies Verdes de Girona) per a la promoció del cicloturisme.

Joan Marc Grau
Director

Castelló d' Empúries, febrer de 2015

( La Declaració Mediambiental es facilitarà, previ requeriment, a totes les persones interessades)

 

Apartado de Correos núm. 55 - 17486 Castelló d'Empúries (Costa Brava) - Girona - Spain -
Tel 972 45 05 53 - Fax 972 45 07 99 info@campinglaguna.com